حەوت نهێنی فێربوونی زمان – ستیڤ کۆفمان-وەرگێڕانی م.ئاوات نصراللە

حەوت نهێنی فێربوونی زمان - ستیڤ کۆفمان-وەرگێڕانی م.ئاوات نصراللە
وانه‌ 7
مامۆستای وانه‌ م.ئاوات نصرالله


وانەکان
https://youtu.be/YXS9bKqxo0o
 
https://youtu.be/jnFc8mOb5y0
 
https://youtu.be/WPGQ2rQ7mBw
 
https://youtu.be/VEQNrNPqZZg
 
https://youtu.be/BqzKQ_q4zYk
 
https://youtu.be/_NZ7WVQvIF0
 
https://youtu.be/JR11qTGhQ3U